SRP i Engelsk A og Billedkunst A om Jane Austen og Adam Buck

DKK25,00

Indledning

Indledningsvist vil jeg give en kort historisk redegørelse for kvinders rettigheder og stilling i samfundet i begyndelsen af 1800-tallet. Dette gøres ved hjælp af bøger om (litteratur)historie og kilden kvindeforkæmperen Mary Wollstonecraft.

Kvinders rettigheder har ændret sig gevaldigt meget hen over de sidste par århundreder – både juridisk, økonomisk og politisk. For blot 200 år siden havde kvinden mindre rettigheder end manden og samfundet var klasseopdelt på baggrund af økonomisk status i de europæiske samfund, herunder England.  I forbindelse med dette forhold vil jeg kort gennemgå kvindens position i samfundet samt hendes dannelsesideal i form af ægteskab i denne periode. 

Den engelske forfatterinde: Jane Austen (1775-1817) belyste og kritiserede indirekte dette misforhold mellem kønnene og samfundets sociale strukturer gennem elementer i hendes romaner, med disse tematikker in mente laver jeg en litterær analyse og fortolkning af hendes roman: ”Pride & Prejudice” (1813) med kvinden og familien som omdrejningspunkter. I forlængelse heraf vil jeg inddrage eksempler på Austens brug af komiske virkemidler i sit forfatterskab, eftersom hun brugte ironi til at kritisere menneskelige træk og samfundsskabte normer. 

Dertil vil jeg også analysere og fortolke to billeder af Adam Buck (1759–1833) henholdsvis ”Charles Moran and his wife Jane Bodin with Jane and William” (1812) samt ”A Regency Country Ball” (1813) og derefter det selvvalgte maleri ”Den Hellige Familie” af Buonarroti Michelangelo (1475-1564), hvorefter jeg relaterer billedanalyserne til hinanden i forhold til deres stillingtagen til kvinden og familien. Afslutningsvist komparerer jeg kort træk fra både den litterære fortolkning og billedanalysen. 

Til sidst diskuterer jeg i hvilket omfang Austens holdning til begreberne Pride and Prejudice skinner igennem i romanen, og om de inddragede kunstværker er i tråd med dette billede. Dette diskuteres med udgangspunkt i redegørelsen og analysedelene. Derefter runder jeg af med en konklusion på baggrund af projektets bestanddele. 

Quick Checkout

Beskrivelse

Abstract

The aim for the project is to make a literary analysis and interpretation of Jane Austen’s novel, “Pride & Prejudice” (1813) with women and family as focal points. Moreover, the analysis will include examples of Austen’s use of humor and irony in her writings.

 

To be able to analyze and interpret her works, it’s necessary to place the writer in the literary context first. Initially this project gives a brief historical account of women’s rights and status in society in the early 1800s.  Women’s rights have changed tremendously much over the last few centuries – legally, economically and politically. Briefly the project reviews the position of women in society as well as the ideal of education in the form of marriage in this period.

 

In addition, the aim of the project is also to analyze and interpret two pictures of Adam Buck (1759-1833) respectively, “Charles Moran and his wife Jane Bodin with Jane and William” (1812) and “A Regency Country Ball” (1813) and then the self-chosen painting ” the Holy Family ” by Michelangelo Buonarroti (1475-1564), after which is compared each other with respect to their attitude toward women and family. Thereafter, the project compares features from both the literary interpretation and image analysis.

 

Finally, a discussion about the extent to which Austen’s attitude to the concepts of pride and prejudice shines through the novel, and the included works are consistent with the respective pictures. Furthermore, this is discussed on the basis of the components of the overall analysis.

Indholdsfortegnelse

 

Indledning     s. 4

Kvinders rettigheder, dannelsesidealer og sociale status s. 4

Tematikker og påvirkning i samfundet s. 6

 

ANALYSE OG FORTOLKNING AF ”PRIDE AND PREJUDICE”

Fortællerstemme, miljøbeskrivelse og genre s. 7

Kort resumé s. 8

Personkarakteristik af udvalgte karakterer

Elizabeth Bennet s. 9

Fitzwilliam Darcy s. 10

1800-tallets kvindesyn i ”Pride and Prejudice” s. 10

Kvindernes holdning til ægteskab s. 11

For familiens skyld s. 13

Stolthed i familiens navn s. 14

 

BILLEDANALYSE OG FORTOLKNING 

Charles Moran and his wife Jane Bodin with Jane and William (1812) 

af Adam Buck s. 15

A Regency Country Ball (1813) af Adam Buck s. 17

Den Hellige Familie (1503-06) af Michelangelo Buonarroti s. 18

Komparativ billedanalyse med fokus på kvinde og familie s. 19

Begreberne pride og prejudice s. 20

Konklusion s. 23

Litteraturliste s. 24

Indledning

Indledningsvist vil jeg give en kort historisk redegørelse for kvinders rettigheder og stilling i samfundet i begyndelsen af 1800-tallet. Dette gøres ved hjælp af bøger om (litteratur)historie og kilden kvindeforkæmperen Mary Wollstonecraft.

Kvinders rettigheder har ændret sig gevaldigt meget hen over de sidste par århundreder – både juridisk, økonomisk og politisk. For blot 200 år siden havde kvinden mindre rettigheder end manden og samfundet var klasseopdelt på baggrund af økonomisk status i de europæiske samfund, herunder England.  I forbindelse med dette forhold vil jeg kort gennemgå kvindens position i samfundet samt hendes dannelsesideal i form af ægteskab i denne periode. 

Den engelske forfatterinde: Jane Austen (1775-1817) belyste og kritiserede indirekte dette misforhold mellem kønnene og samfundets sociale strukturer gennem elementer i hendes romaner, med disse tematikker in mente laver jeg en litterær analyse og fortolkning af hendes roman: ”Pride & Prejudice” (1813) med kvinden og familien som omdrejningspunkter. I forlængelse heraf vil jeg inddrage eksempler på Austens brug af komiske virkemidler i sit forfatterskab, eftersom hun brugte ironi til at kritisere menneskelige træk og samfundsskabte normer. 

Dertil vil jeg også analysere og fortolke to billeder af Adam Buck (1759–1833) henholdsvis ”Charles Moran and his wife Jane Bodin with Jane and William” (1812) samt ”A Regency Country Ball” (1813) og derefter det selvvalgte maleri ”Den Hellige Familie” af Buonarroti Michelangelo (1475-1564), hvorefter jeg relaterer billedanalyserne til hinanden i forhold til deres stillingtagen til kvinden og familien. Afslutningsvist komparerer jeg kort træk fra både den litterære fortolkning og billedanalysen. 

Til sidst diskuterer jeg i hvilket omfang Austens holdning til begreberne Pride and Prejudice skinner igennem i romanen, og om de inddragede kunstværker er i tråd med dette billede. Dette diskuteres med udgangspunkt i redegørelsen og analysedelene. Derefter runder jeg af med en konklusion på baggrund af projektets bestanddele.